Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/b/3/b39fd165-c1c0-4e06-89b5-27cb8051255a/probasec.sk/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5918
Ochrana osobných údajov - Probasec
Ochrana osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov

Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú splnením informačnej povinnosti spoločnosti Martin Bakaľár PROBASEC, Budovateľská 174/14, 087 01 Giraltovce, Slovenská republika, IČO:47627816, číslo živnostenského registra – 780-9120 (ďalej len „Probasec“) vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“). V tomto dokumente Vám Probasec poskytuje podrobné informácie o účeloch, podmienkach, spôsoboch spracúvania osobných údajov a právach dotknutých osôb.

PREVÁDZKOVATEĽ

Probasec ako prevádzkovateľ je poskytovateľov služieb internetu, televízie a dátových služieb (ďalej len “Služieb”) na Slovensku. Probasec svoje činnosti vykonáva s dôrazom na trvalý záväzok k ochrane osobných údajov identifikovaných, resp. identifikovateľných fyzických osôb, ako aj svojich zamestnancov. V súvislosti s činnosťou Probasec-u ako podniku v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a prevádzkovateľom v zmysle GDPR získava a spracúva údaje o Účastníkoch.

Účely spracovania osobných údajov

Spracúvanie na základe zákona a na základe zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR) Zmluvný vzťah medzi Probasecom a Účastníkom sa riadi zákonom o elektronických komunikáciách. V zmysle tohto zákona Probasec spracúva a uchováva osobné údaje o Účastníkoch a užívateľoch elektronických komunikačných služieb v nevyhnutnom rozsahu a výlučne na nevyhnutnú dobu.

Probasec je oprávnený na základe § 56 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách získavať a spracúvať údaje Účastníkov v rozsahu (i) telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov, meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátnu príslušnosť pri fyzickej osobe nepodnikateľovi a (ii) telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo pri fyzickej osobe – podnikateľovi a (iii) telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby na účely:

a) uzavretia a plnenia Zmluvy o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb, jej zmeny, ukončenia alebo prenesenia čísla,
b) fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok,
c) vypracovania zoznamu účastníkov

Probasec môže získavať a spracúvať aj osobné (identifikačné) údaje týkajúce sa zástupcov Účastníka v nevyhnutnom rozsahu a na čas nevyhnutný, v akom je takéto spracúvanie potrebné na účely evidencie a určenia konkrétnej osoby ako osoby oprávnenej konať v mene Účastníka pri určitých úkonoch na základe plnomocenstva zástupcu. V takomto prípade sa údaje z plnomocenstva uchovávajú ako súčasť zmluvy.

Probasec má právo požadovať od Účastníka alebo jeho zástupcu pri uzavieraní zmluvy predloženie preukazu totožnosti alebo odčítať z neho údaje elektronickými prostriedkami na účely overenia totožnosti a poskytnutých údajov Účastníka alebo jeho zástupcu.

Probasec je oprávnený spracúvať osobné údaje zamestnancov Účastníkov, ktorí sú právnickými osobami a tieto právnické osoby poskytli údaje svojich zamestnancov pre účely plnenia zmluvy, ako kontaktné osoby alebo osoby zodpovedné za plnenie zmluvy. Probasec je podľa zákona o elektronických komunikáciách oprávnený bez súhlasu Účastníka spracúvať a uchovávať prevádzkové údaje až do uplynutia lehoty, v priebehu ktorej je možné právne napadnúť vyúčtovanie za poskytované služby alebo uplatniť nárok na úhradu. V prípade začatia reklamácie, alternatívneho riešenia sporu, mimosúdneho riešenia sporu alebo súdneho konania, vrátane konania o výške úhrady alebo o kvalite poskytnutých služieb uchovávaProbasec tieto údaje až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia. Rozsah uchovávaných údajov sa obmedzí na nevyhnutnú mieru. Probasec môže tiež uchovávať prevádzkové údaje na účel vyúčtovania úhrad oprávnených nárokov Probasecu, zodpovedania otázok Účastníka, zisťovania protiprávnych konaní, poskytovania súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní, súdom a iným orgánom štátu a so súhlasom Účastníka aj na marketingové účely.

Prenášanie a zdieľanie osobných údajov (príjemcovia osobných údajov)

Ako zdieľame a poskytujeme vaše osobné údaje

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom služieb, zdieľame nasledovne:

Zdieľanie s tretími osobami

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s:

 • akýmikoľvek spoločnosťami, ktoré sú našimi spriaznenými osobami, a to na účely vývoja a skúšania nových služieb a funkcionalít
 • anonymným spôsobom, vďaka ktorému nie je možné zistiť vašu totožnosť, s partnerskými značkami nachádzajúcimi sa v našom nákupnom centre, aby vám tieto mohli zasielať reklamy, o ktorých sú presvedčení, že sú pre vás zaujímavé
 • našimi reklamnými a marketingovými partnermi, a to anonymizovaným spôsobom, vďaka ktorému nie je možné zistiť vašu totožnosť
 • našimi poskytovateľmi služieb opísanými v odseku 3.3 vyššie
 • v reakcií na zákone alebo regulačné požiadavky, súdne príkazy, predvolania alebo zákonné postupy, ak to bude nevyhnutné na dodržanie platných právnych predpisov
 • akýmkoľvek nadobúdateľom, ak sa osobné údaje prenášajú ako súčasť predaja alebo iného prevodu celého nášho majetku alebo jeho časti na inú spoločnosť.

Zdieľanie s vami vybratými osobami

 • Zdieľanie s inými používateľmi Služieb. Všetky informácie alebo obsah, ktorý ste dobrovoľne zverejnili prostredníctvom našej mobilnej aplikácie alebo Služieb webových sídiel, sa stávajú dostupnými pre tých používateľov Služieb, ktorým ste poskytli prístup. Tieto Služby vám tiež umožňujú, aby ste zdieľali celý váš obsah alebo osobné údaje alebo ich časť na individuálnom základe s užívateľmi vášho kontaktného zoznamu, a to na základe zmeny vašich nastavení ohľadom zdieľania na Službách.
 • Zdieľanie so sociálnymi sieťami. Ak sa rozhodnete pre prístup k Službám prostredníctvom vášho konta na sociálnej sieti (t.j. Facebook, Google+ alebo Twitter) alebo ak kliknite na jedno z tlačidiel prídavných modulov alebo linky sociálnych sietí (napr. na tlačidlo „Páči sa mi“ siete Facebook alebo tlačidlo „+“ siete Google+), ktoré sú k dispozícii prostredníctvom Služieb, váš obsah a osobné údaje sa budú zdieľať s príslušnými sociálnymi sieťami. Beriete na vedomie, že tieto informácie môžu byť zverejnené na vašej sociálnej sieti pod vašim kontom.
  Beriete tiež na vedomie a súhlasíte s tým, že použitie vašich osobných údajov, vrátane informácií zdieľaných so sociálnymi sieťami prostredníctvom Služieb, zo strany sociálnych sietí sa spravuje ich príslušnými vlastnými zásadami ochrany osobných údajov. Ak si neželáte, aby sociálne siete zhromažďovali informácie o vás, prečítajte si prosím príslušnú časť zásad ochrany osobných údajov príslušnej sociálnej siete a/alebo pred použitím našich Služieb sa odhláste z príslušnej sociálnej siete.

Prevod v prípade zmeny vlastníctva

Ak sa Probasec zapojí do fúzie, akvizície, zrušenia alebo predaja, v ktorom ste registrovaný ako člen niektorého programu, alebo ste aktívnym zákazníkom vyhradzujeme si právo previesť vaše osobné údaje. Ak budú vaše údaje v dôsledku fúzie, akvizície, zrušenia alebo predaja spoločnosti prevedené na iný subjekt, táto skutočnosť vám bude oznámená.

Doba uloženia údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, ktorý ste nám na tieto účely udelili, a to po dobu, po ktorú využívate naše Služby. 

Vaše osobné údaje automaticky vymažeme alebo zablokujem voči ďalšiemu použitiu, ak ste nepoužili naše služby, alebo neotvorili náš newsletter po dobu viac ako 3 rokov (od posledného kontaktu s nami alebo posledného použitia Služieb z vašej strany).

Vaše práva v postavení dotknutej osoby

Ak uplatníte ktorékoľvek z našich práv podľa tohto článku [7] alebo podľa platných právnych predpisov, akúkoľvek opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie spracovania vykonané v súlade s vašou požiadavkou oznámime každému príjemcovi, ktorému boli tieto osobné údaje poskytnuté podľa článku 5 týchto Zásad ochrany osobných údajov, pokiaľ sa toto oznámenie neukáže ako nemožné alebo pokiaľ si nebude vyžadovať neprimerané úsilie. 

Ak si želáte uplatniť tieto práva a/alebo získať všetky relevantné informácie, kontaktujte prosím Probasec. Budete požiadaní poskytnúť niektoré z identifikačných informácií, ktoré ste poskytli pri vašej registrácii; je to nevyhnutné na overenie skutočnosti, že ste žiadosť skutočne odoslal vy. Na vašu žiadosť odpovieme do 1 mesiaca po jej prijatí, ponechávame si však právo predĺžiť túto lehotu o 2 mesiace. Do 1 mesiaca po prijatí vašej žiadosti vám v každom prípade oznámime, či sme sa rozhodli predĺžiť túto lehotu na odpovedanie.

1. O čo môžete žiadať

V súlade s platnými právnymi predpismi a ustanoveniami uvedenými nižšie máte právo žiadať o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, o ich opravu, vymazanie alebo prenositeľnosť (napr. prevod vašich osobných údajov na iného poskytovateľa služieb), ako aj požiadať o obmedzenie takéhoto spracúvania.

2. Oprava vašich osobných údajov

Podľa platných právnych predpisov máte právo opraviť vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Prostredníctvom vašich nastavení Služieb môžete aktualizovať informácie o vašom konte, zmeniť nastavenia vášho profilu.

Ak si želáte obmedziť alebo zmeniť prístup alebo zdieľanie vašich osobných údajov so sociálnou sieťou, musíte zmeniť nastavenia vášho konta na danej sociálnej sieti.
Ak ste sa stali členom našich služieb v písomnej podobe, na opravenie vašich osobných údajov prosím písomne alebo e-mailom kontaktujte vyššie (v článku 2) uvedených Prevádzkovateľov.

3. Presnosť vašich osobných údajov

Prijímame primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby ste boli schopní udržiavať vaše osobné údaje presné a aktuálne. Vždy sa na nás môžete obrátiť so žiadosťou o potvrdenie skutočnosti, či spracúvame vaše osobné údaje alebo nie. 
Ak zistíte, že vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, sú nepresné alebo neúplné a vy nie ste schopní aktualizovať vaše osobné údaje v súlade s odsekom 6.2 týchto Zásad ochrany osobných údajov, môžete nás požiadať o aktualizáciu týchto osobných údajov. Overíme si vašu totožnosť a vaše osobné údaje zaktualizujeme. 

4. Vymazanie vašich osobných údajov

O vymazanie vašich osobných údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Ak nás oslovíte s takouto žiadosťou, vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktoré máme, bez zbytočného odkladu za podmienky, že vaše osobné údaje už nie sú potrebné na poskytovanie Služieb. Tiež vymažeme všetky vaše osobné údaje v prípade, ak odvoláte svoj súhlas alebo pokiaľ to budú od nás vyžadovať právne predpisy (a zabezpečíme, aby ich vymazali aj všetci sprostredkovatelia, ktorých služby využívame).

5. Obmedzenie spracúvania

Ak nás požiadate o to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, napr. ak napadnete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracúvať vaše osobné údaje, obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov na nevyhnutné minimum (na ich uloženie) a ak to bude aplikovateľné budeme ich spracúvať iba na iniciovanie, výkon alebo obranu voči žalobám, prípadne na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z iných obmedzených dôvodov diktovaných platnými právnymi predpismi. Ak bude obmedzenie zrušené a my budeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, bez zbytočného odkladu vám to oznámime.

6. Námietka voči priamemu marketingu

Ak si nebudete želať ďalej dostávať komerčné informácie priameho marketingu, môžete nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje na tieto účely, my tejto žiadosti bez zbytočného odkladu vyhovieme. V takom prípade nebudete môcť mať prospech z niektorých z našich Služieb alebo z konkrétnych funkcionalít, pre ktoré je táto kategória spracúvania nevyhnutná (t.j. prijímanie (personalizovaných) marketingových a propagačných materiálov).

Ak odvoláte iba váš samostatný súhlas pre prijímanie komerčných informácií, nebudete dostávať žiadne komerčné informácie tretích osôb nezapojených do vernostného programu. Stále však budete dostávať iba komerčné informácie o udalostiach a ponukách nákupného centra.

7. Prenositeľnosť vašich osobných údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli. Ak nás oslovíte s takouto žiadosťou, vaše osobné údaje v bežne používanom a strojom čitateľnom formáte vám poskytneme bez zbytočného odkladu po prijatí vašej žiadosti. Ak nás o to požiadate, odošleme vaše osobné údaje tretej osobe (inému prevádzkovateľovi), ktorú uvediete vo vašej žiadosti, pokiaľ táto žiadosť nebudem mať nepriaznivé dôsledky na práva alebo slobody iných osôb a pokiaľ to bude technicky možné.

8.Odvolanie vášho súhlasu

Ak nebudete viac chcieť dostávať oznámenia, bližšie informácie sú uvedené v bode 6. Ak nebudete chcieť byť súčasťou programu sptrebiteľských súťaží a/alebo ak nebudete ďalej chcieť používať aplikáciu, váš súhlas sa môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľov ochrany osobných údajov prosím kontaktujte e-mailom alebo priamo na správa centra v centre. Vaše osobné údaje zablokujeme voči akémukoľvek ďalšiemu spracúvaniu. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania vykonaného na základe presvedčenia, že v minulosti ste udelili svoj súhlas.

Ak odvoláte svoj súhlas, nemôžete používať služby Programu spotrebiteľská súťaž alebo časť Služieb.

9. Sťažnosť orgánu pre ochranu osobných údajov

Máte právo predložiť sťažnosť týkajúcu sa našej činnosti spracúvania osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

10. Právo určiť postup týkajúci sa používania vašich osobných údajov po vašom úmrtí

Máte právo určiť postup týkajúci sa používania vašich osobných údajov po vašom úmrtí.

Poskytovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nám poskytujete na dobrovoľnom základe, s ktorým ste súhlasili počas registrácie a ako súčasť zmluvnej požiadavky na používanie Služieb. Ak nám vaše osobné údaje neposkytnete, nebudete mať prístup ku všetkým funkcionalitám Služieb (napr. k špeciálnym zľavám, možnostiam a preferenciám, výhram v spotrebiteľských súťažiach pri ktorých sa vyžaduje takáto registrácia) a/alebo ich nebudete môcť používať vôbec. Ak nám poskytnete vaše osobné údaje, môžete ma tiež prospech zo všetkých funkcionalít Služieb a personalizovaných ponúk, ktoré vám môžeme zasielať, a pomôcť nám s vylepšovaním našich služieb a ďalej analyzovať vaše údaje v súlade s opisom uvedeným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Pojmy použité v týchto Podmienkach, ktoré tu nie sú definované, majú rovnaký význam a obsah ako rovnaké pojmy použité vo Všeobecných podmienkach. Ak sa v akomkoľvek dokumente týkajúcom sa Zmluvy o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb uvádza pojem Zmluva, rozumie sa ním samotná zmluva, jej neskoršie dodatky, ako aj jej neoddeliteľné prílohy, ak nie je uvedené inak. Súčasťou Zmluvy o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb je Cenník, Všeobecné podmienky vrátane Podmienok spracúvania osobných údajov, ak nie je dohodnuté inak.

Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sa vzťahujú na Účastníkov a užívateľov verejných komunikačných služieb, ktorí sú fyzickými osobami.

Tieto Podmienky spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 24.05.2018.

Všetky Zmluvy, ako aj akékoľvek iné dohody, ktoré boli uzavreté pred účinnosťou týchto Podmienok spracúvania osobných údajov medzi Účastníkmi a Probasec-om a ktoré sa spravovali pôvodnými Všeobecnými podmienkami, sa odo dňa platnosti a účinnosti týchto Podmienok spracúvania osobných údajov v ich rozsahu riadia týmito Podmienkami spracúvania osobných údajov.

Probasec je oprávnený meniť a dopĺňať tieto Podmienky spracúvania osobných údajov. Tieto podmienky sa zverejňujú na stránke www.probasec.sk. Účastník môže o ich poskytnutie požiadať v sídle Probasec a v jeho pobočkách.

POLITIKA POUŽÍVANIA COOKIES

Pri návšteve našej webovej stránky používame cookies alebo podobné technológie, aby sme vám zabezpečili dobrý zážitok a zhromaždili informácie o spôsobe, akým používate našu webovú stránku, s cieľom vylepšiť ho. Toto používanie je bližšie opísané v časti „COOKIES“ nižšie.

COOKIES

Čo sú to cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača alebo mobilného telefónu pri návšteve webovej stránky. Vo veľkej miere sa používajú na sfunkčnenie webových stránok alebo na efektívnejšie fungovanie webových stránok. Cookies pomáhajú webovej stránke rozpoznať vaše zariadenie a zapamätať si informácie o vašej návšteve (napr. váš preferovaný jazyk, veľkosť písma, iné preferencie a informácie o vašej aktivite).

Ako používame súbory cookies?

Keď vstúpite na našu stránku a používate ju, umiestňujeme súbory cookies do vášho internetového prehliadača („cookies prvej strany“).

Cookies používame na to, aby sme mohli poskytovať Služby podľa vašich požiadaviek, na uľahčenie orientácie na našej webovej stránke a na používanie jej prvkov tak, aby sme vám poskytli bezproblémový zážitok. Predovšetkým vám poskytujeme službu „Zapamätaj si ma“.

Používame tiež cookies, ktoré ukladajú tretie strany („cookies tretích strán“). Používame predovšetkým reklamné riešenia Google DoubleClick a Facebook reach, aby sme vám poskytli cielenú reklamu na základe vašich záujmov, ako aj aby sme zlepšili vykazovanie výkonnosti kampaní.

Okrem toho používame nástroje Google Analytics na zmeranie štatistík návštevnosti a používania, aby sme pochopili, ako návštevníci vstupujú na našu webovú stránku a ako ju používajú. Informácie zhromaždené pomocou cookies používame na zlepšenie našich Služieb a na vytvorenie celkových štatistík o tom, ako návštevníci používajú našu webovú stránku. Upozorňujeme vás, že Google v tomto kontexte zhromažďuje vaše osobné údaje prostredníctvom používania Google Analytics na našej webovej stránke pre svoje vlastné účely. Na webovej stránke www.google.com/policies/privacy/partners/ sa môžete dozvedieť viac o tom, ako Google používa Google Analytics a ako zhromažďuje a spracúva údaje.

Informácie sú uchovávané na maximálne obdobie trinástich (13) mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia vás opäť požiadame o udelenie vášho súhlasu.

Ako môžete spravovať vaše preferencie ohľadom cookies?

Vaše preferencie ohľadom cookies môžete kedykoľvek zadať alebo zmeniť. Upozorňujeme vás však, že keď zablokujete všetky cookies, nebudete mať plný prístup ku všetkým funkciám a stránkam našej webovej stránky.

Väčšina prehliadačov a zariadení vám umožňuje spravovať vaše preferencie ohľadom cookies zmenou nastavení vášho prehliadača.

Váš prehliadač môžete nastaviť na:

 • automatické odmietanie alebo akceptáciu všetkých cookies
 • automatické odmietanie alebo akceptáciu cookies prvej strany a/alebo cookies tretích strán
 • zobrazenie oznámenia pred tým, ako sa akékoľvek cookies uložia, čo vám dáva možnosť rozhodnúť sa, či ich akceptujete.

Ak teda budete súhlasiť s naším používaním cookies, ale neskôr sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, prostredníctvom nastavení vášho prehliadača môžete súbory, ktoré boli nastavené, zmazať a/alebo zmeniť nastavenia vášho prehliadača tak, aby ste zablokovali ďalšie cookies alebo ďalšie špecifické cookies. Funkcia „Pomoc“ vášho prehliadača by vám mala povedať ako.

Nasledujúce odkazy takisto poskytujú pokyny na správu nastavení cookies v bežne používaných prehliadačov:

Okrem toho ak nechcete používať službu Google Analytics na svojom prehliadači, môžete:

 • si nainštalovať doplnok (add-on) prehliadača pre službu Google Analytics na webovej stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • použiť nastavenia pre reklamy
 • použiť nastavenia pre mobilné reklamy
 • odvolať svoj súhlas prostredníctvom systému odvolávania súhlasov spotrebiteľov iniciatívy Network Advertising dostupného na nasledujúcom odkaze: http://optout.networkadvertising.org/#!/

Navyše môžete navštíviť webovú stránku www.aboutcookies.org, ktorá obsahuje komplexné informácie o spôsobe, akým je to možné vykonať vo veľkom množstve prehliadačov.
Okrem toho môžete použiť inú online službu, ktorá vám umožní spravovať reklamné cookies uložené vo vašich zariadeniach: http://www.youronlinechoices.com/.